Kinderdagverblijf (KDV)

Kinderdagverblijf (KDV) Dagopvang van 0 tot 4 Jaar

Wij zijn een kinderopvang gelegen op A1 locaties in de wijk Sorghvliet in Veendam. U kunt ons vinden op de Skager Rak 14, naast de RDW in het sportcentrum Ron Haans direct aan de grote weg. Onze nevenvestigingen liggen nabij, namelijk op CBS ‘t Haimstee en onze KDV en BSO locaties aan het Boven Westerdiep in verzorgingshuis de Breehorn.

Kinderopvang Bamba staat geregistreerd bij de gemeente Veendam en heeft 185 kindplaatsen, waarvan 122 kindplaatsen bestemd zijn voor de dagopvang/peuterspeelwerk/VE op de locaties Skager Rak, de Breehorn en CBS t Haimstee. Daarnaast zijn er 63 BSO kindplaatsen verdeeld over de locaties 'T Haimstee en de BSO Breehorn. Het kindercentrum voldoet aan alle eisen van de controlerende instanties zoals brandweer, gemeente, arbeidsinspectie en GGD. Alle locaties zijn VE-gecertificeerd.

Wij zijn een gestructureerd, professioneel en veilig kinderdagverblijf. Wij werken met ervaren pedagogisch medewerksters en hebben weinig wisselende gezichten. Kinderopvang Bamba hanteert een ruime wenperiode voor uw kind. Verder hebben we ruime uitdagend ingerichte buitenspeelplaatsen voor zowel de babygroepen als de peutergroepen. Kinderopvang Bamba staat voor kwaliteit, professioneel, gestructureerd, schoon en veilig. Wij bieden uw kind een vertrouwde en beschermde omgeving aan.

 

De babygroep

De babygroepen richten zich op de zorg voor de kleintjes van 0-20/24 maanden. Deze groepen kenmerken zich door veel rust, verzorging en speelmogelijkheden laag bij de vloer. Er zijn o.a. babygyms en rammelaars aanwezig om de grijpreflexen te ontwikkelen. Op de babygroepen hebben we verder blokken, auto’s, poppen, muziekinstrumenten en puzzels. In onze verhoogde boxen kunnen de allerkleinsten in alle rust spelen. De slaapkamers zijn ingericht met goedgekeurde stapelbedjes en ieder kind slaapt in zijn eigen bed. Als een kindje slaapt in de kinderwagen, is dit onder toezicht en met open kap. Op de babygroepen hebben de kleintjes hun eigen ritme. Dit betekent dat elk kind zijn eigen voedings- en slaapschema volgt. Naarmate zij groter worden, zullen zij steeds meer mee gaan met het ritme van de groep.

 

Van de babygroep naar de 2+ groep

De overgang van babygroep naar 2+ peutergroep hangt af van verschillende factoren. Zo is van belang of het kind er aan toe is. De ouders worden op tijd ingelicht en er volgt een gesprek met de leiding van de 2+ groep, waarin ze informatie geven over de dagelijkse gang van zaken op de groep. De ouders kunnen in dit gesprek hun wensen betreffende het kind kenbaar maken en vragen stellen. Een maand voordat het kind overgaat, vindt er ook een gesprek plaats tussen de pedagogisch medewerkster van de babygroep en 2+ groep, waarin ze zaken over het kind bespreken om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De pedagogisch medewerksters van de 2+ groep lopen af en toe de babygroep binnen om de kinderen te begroeten die binnenkort overgaan, dit om het eerste contact te maken. Verder wordt er een wenrooster gemaakt, zodat de kinderen ook gaan wennen op de 2+ groep. Deze procedure herhaalt zicht bij de overgang van de 2+ groep naar de 3+ groep en van de 3+ groep naar de BSO.

 

De peutergroep

De peutergroepen richten zich op stimulering en begeleiding van de kinderen. De kinderen willen spelen en ontdekken en hebben hierbij stimulans en sturing nodig. De peutergroepen kenmerken zich door een vast dagritme, aanbod van verschillende activiteiten en het stimuleren van persoonlijke en sociale competenties. Wij maken op de peutergroepen gebruik van dagritmekaarten, zodat het voor de peuters ook zichtbaar is welke activiteit aan de orde is op dat moment. Bij het uitvoeren van de activiteiten staat het bezig zijn centraal en niet het resultaat. Op de groepen staan lage kasten, waarin verschillende soorten speelgoed ligt om in te gaan op de ontwikkeling en het niveau van de kinderen. Er is gekozen voor lage kasten om ieder kind zijn of haar eigen keuze te laten maken. Zo kunnen ze naast de vaste tijden van het gezamenlijke groepsgebeuren ieder moment kiezen wat ze willen doen. (zoals verven, puzzelen, tekenen enz.) Verder is er een leeshoek, autohoek, keukenhoek en een poppenhoek verdeeld over de groep. We kiezen bewust voor hoekjes, omdat de kinderen dan zelf het overzicht houden en niet gestoord kunnen worden in hun spel.

Op de peutergroepen maar ook op de babygroepen wordt gewerkt met thema’s. Aan de hand van het thema worden activiteiten georganiseerd. Bij thema’s kunt u denken aan: de supermarkt, vervoer, lente, vakantie etc. Elk thema duurt een maand. Na afloop van de maand mogen de kinderen hun gemaakte werkjes mee naar huis nemen. Informatie over het thema wordt verstrekt via de nieuwsbrief. Hierdoor weten ouders waar hun kind mee bezig is en wat er bij hen speelt. Ook kunnen zij hier thuis op doorgaan.

  

Van de peutergroep naar de BSO

Als de peuters doorstromen naar de BSO-groep gaat het wennen op de BSO. Er wordt in overleg met de BSO-leidster een wenschema gemaakt. Verder gaat de “wenpeuter” mee naar school om de andere BSO-kinderen te halen, op deze wijze raakt de peuter gewend met het halen van school door de BSO- leidsters.

 

Het Piramide programma

Sinds de start van Bamba werken wij met het Piramide-programma van CITO. Het Piramide-programma is een educatieve methode voor de ontwikkeling van kinderen van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van de basisscholen. De Piramide-methode is erop gericht om vooral spelenderwijs bij jonge kinderen de (taal-) ontwikkeling te stimuleren. Het programma richt zich op de acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Voor alle kinderen die kinderdagverblijf Bamba bezoeken, is het gericht aanbieden van de combinatie spel en taal een meerwaarde. Piramide is een programma voor alle kinderen, maar het is bijzonder geschikt voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo is er in het programma een taallijn opgenomen om kinderen met taalachterstanden te helpen of anderstalige kinderen te helpen hun woordenschat uit te breiden. Met een combinatie van spelen, werken en leren worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het is ook een herkenbare methode voor de peuters. We werken met een daglijn, waar alle plaatjes van de activiteiten van de dag ophangen.

 

Thema's

Het werken met de 13 thema's is een belangrijk onderdeel van Piramide. Elk thema is belangrijk voor een bepaald ontwikkelingsgebied van het kind. Bijvoorbeeld het project : 'Kleur en Vorm' voor de denkontwikkeling. 'lente' voor de oriëntatie op tijd, 'Sinterklaas' voor de sociaal-emotionele ontwikkeling enz. Ondanks dat er in een thema een bepaald ontwikkelingsgebied centraal staat, komen natuurlijk alle ontwikkelingsgebieden aan de orde.

 

Buitenspelen

Als het weer het toelaat gaan we naar buiten en kunnen de kinderen lekker spelen op onze speelplaats. Indien er met de kinderen buiten het kinderdagverblijf activiteiten worden ondernomen, dan wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Verder maken wij periodiek gebruik van een grote sportzaal in het nabijgelegen Oxygym op dagen dat het weer het niet toelaat om buiten te spelen. In deze zaal kunnen de kinderen zich volop uitleven en worden er kring- en bewegingsspelletjes gedaan.

 

Dagindeling peutergroepen

7.00 Binnenkomst, spelen in de gereedstaande hoeken of met andere activiteiten. Voor kinderen die nog een broodje willen eten, is hier de mogelijkheid voor.

8.45 Gezamenlijk opruimen met het opruimlied.

9.00 In de kring, alle namen noemen en de kinderen per kind welkom heten, kringgesprek met educatief aspect (dit kan zijn een begrip, kleuren, vormen, getallen enz. (passend bij het thema).

9.15 Kleine activiteit (dit kan zijn: themagericht knutselen, vrij spelen in de verschillende speelhoeken of een andere activiteit).

9.30 Gezamenlijk opruimen met het opruimlied.

9.35 Aan tafel fruit eten en drinken. Verschillende educatieve liedjes worden gezongen, waarbij de nadruk ligt op het benoemen van zaken. Daarna wordt “smakelijk eten gezongen”. Tijdens het eten wordt er een kringgesprek gehouden of een verhaal voorgelezen.

10.15 Kinderen laten plassen en/of verschonen, themagericht knutselen, “vrij” spelen op het plein, het maken van een uitstapje.

11.25 Gezamenlijk opruimen met het opruimlied, handen wassen, gezamenlijke broodmaaltijd. Ook hierbij worden liedjes gezongen en wordt er voorgelezen. Na het eten poetsen we allemaal onze tanden.

12.30 Kinderen laten plassen en/of verschonen, een rustige activiteit aan tafel spelletjes doen (Memory, kleurenspel, LOCO etc.) of spelen in de speelhoeken. Kinderen die moeten slapen gaan naar bed.

13.00 Kinderen die komen voor de Peuterochtenden worden opgehaald, overdracht ouders. Binnenkomst middagkinderen, de kinderen mogen eerst vrij spelen.

14.00 Activiteit (dat kan zijn themagericht knutselen, vrij spelen in de verschillende speelhoeken of een andere activiteit).

15.00 Fruit eten en sap drinken.

15.30 Activiteit (dit kan zijn themagericht knutselen, vrij spelen in de verschillende speelhoeken of een andere activiteit).

16.30 Drinken en een koekje.

17.00 De meeste ouders halen hun kind rond 17.00 uur op. (verruimde openingstijden van 6.00 tot 19.00 uur mogelijk)

 

VE-peuterblok

Kinderopvang Bamba heeft een speciaal peuterarrangement ontwikkeld, waarbij wij u in de gelegenheid stellen uw peuter vanaf twee jaar aan te melden voor de VE-peuterblokken op Kinderdagverblijf Bamba. De doelstelling van dit peuterarrangement is om peuters in twee dagdelen per week middels het Voor- en Vroegschoolse educatie (VE) programma Piramide spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.

Onderdelen van Piramide zijn o.a. taalontwikkeling, sociale en motorische ontwikkeling, wennen aan het groepsgebeuren, zelfstandig worden en zindelijk worden. We werken met een integraal erkend VE-programma waarin alle vier ontwikkelingsdomeinen (taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele competenties) worden behandeld.

Alle peuters worden twee keer per jaar geobserveerd aan de hand van ons observatiesysteem. De gegevens worden dan ook twee keer per jaar tijdens de 10-minuten gesprekken met ouders besproken. Indien er tussentijds opvallende zaken door ons worden waargenomen, worden die vanzelfsprekend direct besproken met de ouders. Wanneer kinderen vier jaar worden, krijgen ze van ons het laatste observatie- en overdrachtsverslag voor de basisschool mee, zodat school ook de achtergrond weet van uw kind.

Indien u uw kind wilt opgeven voor dit peuterarrangement, kunt u kiezen uit verschillende opties:

De VE-Peuterochtend (6 uur) of een combinatie van een ochtend en een middag.

De VE-Peutermiddag (5 uur) of een combinatie van een ochtend en een middag.

Optie 1: VE-Peuterochtenden. Uw kind kan komen van 7.00 – 13.00. In dit geval maakt uw kind een hele ochtend mee, ook de lunch. Zie ook ons dagschema. Bij het ophalen is er natuurlijk ruimte voor de overdracht van uw kind.

Optie 2: VE-Peutermiddagen. Uw kind kan komen van 13.00 tot 18.00 In dit geval maakt uw kind een hele middag mee, Zie ook ons dagschema.

Bij het ophalen is er natuurlijk ruimte voor de overdracht van uw kind.

 

De visie van kinderdagverblijf Bamba

De pedagogisch medewerksters dragen zorg voor kwalitatief hoogwaardige opvang, waarin naast het bieden van warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderopvang Bamba vindt het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij hun interesses en ontwikkeling en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. Het in hoe en welk tempo de kinderen zich ontwikkelen, verloopt per kind verschillend. Voorop staan de mogelijkheden voor optimale ontwikkeling van kinderen. Daarom werken wij met het VVE-programma Piramide, die ook op veel basisscholen wordt gebruikt. Dit is een programma van het welbekende CITO. Een goede aansluiting op de basisschool vinden wij belangrijk, vandaar dat wij sinds de oprichting van Kinderopvang Bamba met dit programma werken.

Wij werken volgens een gestructureerde dagindeling, aangemerkt met dagkaarten, zodat de kinderen kunnen zien welke activiteit aan de orde is. Piramide is een educatieve methode voor de ontwikkeling van kinderen van 2-4 en de groepen 1 en 2 van de basisscholen. De Piramide-methode is erop gericht om vooral spelenderwijs bij jonge kinderen de (taal-) ontwikkeling te stimuleren. Het programma richt zich op de gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling, tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Opvangsituaties brengen allerlei praktische vragen met zich mee over hoe je een kind benadert, zijn/haar gang laat gaan of helpt en stuurt, stimuleert of afremt, beloont of “straft”. Kinderdagverblijf Bamba heeft als leidraad steeds zorgvuldig af te wegen wat het belang van het kind is. Kiezen voor het belang van het kind kan ook inhouden dat de begeleiding een aanpak kiest die afwijkt van thuis. Dit zal altijd in overleg met de ouders gaan en naar de ouders gemotiveerd worden. 

Kinderopvang Bamba ziet de opvang en als een kerntaak, gericht is op het meegeven van ‘bagage’ aan kinderen die ze nodig hebben om in onze samenleving volwaardig te kunnen functioneren. Hieronder verstaan wij de sfeer waarin uw kind zich thuis voelt, de geborgenheid, veiligheid en gezelligheid. Uw kind moet zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen binnen de groep. Regelmaat en rust dragen bij aan een veilige sfeer. Hierbij hoort vaste leiding en een vaste dagindeling, waarin uw kind houvast en veiligheid vindt. De kinderen moeten vertrouwen hebben in de leiding en een duidelijke en consequente benadering van de leiding naar de kinderen is hierbij erg belangrijk. De leiding probeert de sfeer/situatie te hanteren vanuit het bewustzijn van eigen handelen en mogelijkheden enerzijds en gevoelens en beleving van de kinderen anderzijds.

 

Doelstelling

Kinderopvang Bamba stelt zich ten doel, kinderen opvang- en educatiemogelijkheden te bieden in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, door hen onder deskundige leiding in groepsverband samen te brengen. Dit in speciaal voor hen gecreëerde veilige ruimtes als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. Kinderopvang Bamba wil in de opvang kinderen begeleiden tot bewuste individuen, die zelfstandig kunnen functioneren binnen hun eigen mogelijkheden, met respect voor zichzelf en voor hun omgeving. De groepsleiding draagt ideeën en activiteiten aan, die niet alleen het doel op zich mogen zijn, maar die aansluiten op de belangstelling en ontwikkeling van het kind. Kinderopvang Bamba maakt gebruik van het Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) programma Piramide om de peuters spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. 

Kinderopvang Bamba stelt zich ten doel om de wensen van de ouders te behartigen door optimaal te communiceren en flexibel te zijn in haal/breng tijden en het wisselen van de opvangdagen, voor zover dit binnen de kaders van het kinderdagverblijf valt.

Alle ruimtes van kinderopvang Bamba zijn vrolijk ingericht en licht geverfd met diverse kleuren. Op de vloer ligt linoleum. De groepen beschikken over hoge tafels, tripp trapp stoelen, moderne commodes die in hoogte verstelbaar zijn en hoge boxen. Op de babygroepen zijn naast de slaapkamers op de groepen ook nog lullababy’s, een wiegje en een kinderwagen aanwezig. Tevens beschikt kinderopvang Bamba over een grote bolderkar waar 6 tot 8 kinderen in kunnen worden vervoerd voor een kort uitstapje naar de supermarkt of bijvoorbeeld een rondje door de buurt onder begeleiding van minimaal twee pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker + stagiaire) Uiteraard moeten ouder(s) eerst toestemming geven voor deze uitstapjes.

 

Het team

Wij werken met een team pedagogisch medewerksters, die allemaal hun EHBOK en/of BHV hebben. Deze cursussen worden jaarlijks herhaald. De groepen worden aangevuld met een vaste stagiaire per groep. Onze vaste pedagogisch medewerkers hebben hun eigen rooster om op die manier de continuïteit op de groepen te bewaren. Bij verlof en/of ziekte wordt er vervangen door een vaste invalster.

Het personeel van kinderopvang Bamba is gediplomeerd en verricht hun taak met toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij kijken goed naar de kinderen en hebben oog voor verschillen. Voor welke pedagogische benadering gekozen wordt, bespreken zij met ouders en in vergaderingen, zodat zowel ouder(s) als alle pedagogisch medewerksters van de desbetreffende groep op de hoogte zijn van die benadering. De keuzes die zij maken in het dagelijkse werk komen voort uit een afweging van zorg, veiligheid en verantwoord omgaan met kinderen.

 

Wennen

In het intakegesprek worden er ook afspraken gemaakt over het wennen. Ongeveer drie keer kunnen ouders en kind gebruik maken van wendagen; een eerste keer een uurtje voor ouders en kind samen, dan twee uurtjes alleen voor uw kind en als laatste een halve dag alleen voor uw kind. Zo kunnen zowel u als uw kind wennen aan ons kinderdagverblijf. De wenperiode is van groot belang, want als de gewenning geslaagd is, hebben kind en ouders het naar hun zin.

Kinderopvang Bamba werkt aan de hand van een pedagogisch beleidsplan. Als basis voor het pedagogisch beleid gelden onderstaande uitgangspunten. De opvang is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon en op het aanleren van sociale vaardigheden. Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het noodzakelijk is om bepaald gedrag te corrigeren, horen gevoelens serieus genomen te worden erbij. Een kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Een kind heeft basisbehoeften; de behoefte aan voeding, slaap, aandacht en genegenheid. Er wordt alles aan gedaan om aan deze behoeften te voldoen.

 

Het pedagogisch beleid

Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind moet bekend zijn met de plaats en de manier van opvang. Het streven is dat zoveel mogelijk dezelfde mensen en kinderen aanwezig zijn. Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg, waarbij ook rekening moet worden gehouden met het belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu. Indien in extreme gevallen het belang van een kind en het belang van de groep tegenover elkaar staan, gaat het belang van de groep boven die van het ene kind.

 

Ziekte

Kinderziekten en besmettelijke ziekten moeten, voordat u het kind brengt, direct worden gemeld bij de pedagogisch medewerksters. Bij besmettelijke ziekten dient u het kind thuis te houden. Dit geldt ook voor koorts (38,5 graden). Mocht het kind op het kinderdagverblijf ziek worden, dan worden de ouders/verzorgers direct ingelicht. Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is, neemt het kinderdagverblijf direct contact op met de dokter en ouders/verzorgers.

 

Veiligheid

Veiligheid van uw kind staat boven alles. Wij willen dan ook voorkomen dat vreemden uw kind kunnen meenemen. Bij uitzondering kan er door middel van telefonisch contact een andere regeling worden getroffen en slechts dan als de leiding kan instemmen met het verzoek. Ouders die hun kind tijdens het buitenspelen komen halen, moeten zich afmelden bij de pedagogisch medewerker. Een kind wordt niet over het buitenhek meegegeven.

 

Aansprakelijkheid

Kinderopvang Bamba heeft voor al haar medewerkers en kinderen een WA-en ongevallen verzekering afgesloten.

 

Oudercontacten

Kinderopvang bamba vindt contact met ouders/verzorgers zeer belangrijk. Wij proberen dit dan ook op verschillende momenten te benadrukken door middel van de volgende activiteiten: bij het halen en brengen van het kind zijn de pedagogisch medewerksters beschikbaar voor vragen of het maken van een afspraak op korte termijn. In samenwerking met de oudercommissie worden er ouderavonden gehouden. In het belang van het kind is de leiding altijd beschikbaar voor persoonlijk of telefonisch contact.

 

Informatie

Het eerste contact wordt meestal gelegd door ouders/verzorgers, die telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen voor informatie. Eventuele vragen zullen worden beantwoord en bij interesse wordt een kennismakingsgesprek + rondleiding op de locatie gemaakt.

 

Aanmelding

Plaatsing van uw kind(eren)kan slechts geschieden na een persoonlijk gesprek van de ouders/verzorgers met de leiding van Kinderopvang Bamba. u kunt uw kind aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier. Zodra wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, worden de ouders/verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en zal er een indicatie voor plaatsing worden afgegeven. Voor plaatsing van uw kind(eren) op Kinderopvang Bamba (dagopvang) geldt een minimale afname per kind van 1 dag van 07.00 tot 18.00 uur of 2 dagdelen van 07.00 tot 13.00 uur. 

 

Plaatsing

Plaatsing per direct is op dit moment mogelijk. Indien er geen opvangplek beschikbaar is, kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. Plaatsing vanaf de wachtlijst geschiedt op basis van volgorde van inschrijving. Zodra er een plaats op één van de groepen vrijkomt, neemt de leidinggevende contact op met de ouders/verzorgers. Er zal dan worden geïnformeerd of u gebruik wenst te maken van de plaatsingsmogelijkheden. Accepteren de ouders/verzorger het aanbod, dan ontvangen zij een bevestiging in tweevoud van de af te nemen dagdelen. Eén exemplaar dient ondertekend retour te worden gestuurd, het andere is voor uw eigen administratie. Acceptatie dient te geschieden binnen twee weken na aanbieding.

 

Voorrangsplaatsing

In bijzondere omstandigheden kunnen kinderen met voorrang worden geplaatst. De kinderen die op een voorrangswachtlijst staan, worden eerder geplaatst dan kinderen die op de reguliere wachtlijst staan. In de volgende gevallen worden kinderen op de voorrangswachtlijst geplaatst:

• plaatsing intern (wijziging in de opvangdagen)

• broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen

 

Rondleiding

Om u kennis te laten maken met kinderdagverblijf Bamba is er ook de mogelijkheid voor een rondleiding op het kinderdagverblijf. Het doel van de rondleiding is u kennis te laten maken met de sfeer en werkwijze van het kinderdagverblijf door:

• de algemene sfeer te proeven

• kennis te maken met de pedagogisch medewerksters

• bezichtiging van het pand en informatie over de werkwijze te krijgen

 

Intake

Nadat u een plaatsing heeft geaccepteerd, wordt u gebeld door één van onze pedagogisch medewerksters voor het afspreken van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek willen wij bij de ouders zoveel mogelijk informatie inwinnen over het kind, zodat de overgang van de thuissituatie naar het kinderdagverblijf zo goed mogelijk verloopt. Verder geven wij ouders alle informatie omtrent de werkwijze van ons kinderdagverblijf. Ook is er de gelegenheid om de diverse formulieren in te vullen.

 

Kosten

De kosten van opvang bij Kinderopvang Bamba zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. U bepaalt hoeveel dagen of dagdelen opvang u wenst. In het tarievenoverzicht vindt u de brutoprijs per maand voor de meest voorkomende mogelijkheden. Als u een vast contract heeft en u geen afname van extra dagen/dagdelen, zult u voor de afname van extra dagdelen een separate factuur ontvangen. Als u uw kind heeft aangemeld ontvangt u van ons een overzicht waarop staat aangegeven welke vaste uren tegen welk tarief per maand berekend worden. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om in overleg van de verruimde openingstijden gebruik te maken: 06.00-19.00 uur

De tegemoetkoming die u via de belastingdienst ontvangt is afhankelijk van uw en uw eventuele partners inkomen. Een berekening hiervan kunt u maken via de website www.toeslagen.nl onder de tab kinderopvangtoeslag. Ook kunt u ons vragen een proefberekening voor u te maken en bieden wij hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Like ons op FaceBook

 


kantoor:
Tel.0598-624724
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Kinderopvang Bamba Skager Rak (KDV) 

Skager rak 14, 9642 CZ Veendam.

Tel.: 0624818778

LRK Nr. 755181980

Kinderopvang Bamba (KDV/BSO) Breehorn

Boven Westerdiep 86A en 86B, 9641 LK Veendam.

Tel.: 0598633040

LRK Nr. 264172656 (KDV)

LRK Nr. 269511672 (BSO)Kinderopvang Bamba Haimstee (BSO) 

Linge 24, 9642 HW Veendam.

Tel.: 0615333598

LRK Nr. 243834718

 

Peuterspeelzaal 'T Haimstee

Linge 24, 9642HW Veendam

Tel.: 0681950216 Informatie: 0598624724

LRK Nr. 333820617

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
07.00 tot 18.00 uur

Verruimde openingstijden mogelijk
van 06.00 tot 19.00 uur!